Här hittar ni protkollet från den extrainsatta årsstämman 17 oktober 2016.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ofelia på Limhamn kallar till extrastämma måndagen den 17 oktober 2016 klockan 18.00 Hyllie Boulevard 27, entréplan, Ikanos kontor.

Följande ärenden kommer att tas upp:
 Extrastämmans öppnande  

 •  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 •  Val av ordförande vid stämman
 •  Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 •  Fastställande av dagordningen
 •  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 •  Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 •  Styrelsens anmälan om slutlig anskaffningskostnad
 • Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor:
 • Änding av stadgar enligt bifogat
 • Stämmans avslutande


Ikano bjuder på kaffe och kaka. Efter att stämman är avslutad kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Välkomna!
Styrelsen i Brf Ofelia på Limhamn