2016 > 09

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ofelia på Limhamn kallar till extrastämma måndagen den 17 oktober 2016 klockan 18.00 Hyllie Boulevard 27, entréplan, Ikanos kontor.

Följande ärenden kommer att tas upp:
 Extrastämmans öppnande  

 •  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 •  Val av ordförande vid stämman
 •  Anmälan av ordförandens val av sekreterare
 •  Fastställande av dagordningen
 •  Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 •  Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 •  Styrelsens anmälan om slutlig anskaffningskostnad
 • Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 • Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor:
 • Änding av stadgar enligt bifogat
 • Stämmans avslutande


Ikano bjuder på kaffe och kaka. Efter att stämman är avslutad kommer det att finnas tid för övriga frågor.

Välkomna!
Styrelsen i Brf Ofelia på Limhamn